Overleggen

Algemeen.
De wijkraad maakt deel uit van verschillende overlegorganen, die hier in het kort de revue passeren.
Voor elk overlegmoment bestaat een agenda-item, waar (voor zover beschikbaar) de agenda, de notulen en andere relevante documenten beschikbaar zijn.
Overlegmomenten die nog op de rol staan treft u bij Wijkraad/Agenda, die uit het verleden bij Wijkraad/Agenda archief.

Wijkraadsvergadering.
Dit zijn de vergaderingen van de wijkraad zelf.
Vergaderingen van de Wijkraad zijn openbaar en vinden meestal de eerste of tweede maandagavond van de maand plaats in het Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME) in de Stadskweektuin, Kleverlaan 9. Wilt u daarbij aanwezig zijn dan verzoeken we u zich van te voren aan te melden via ons contactformulier, al dan niet onder vermelding van bespreekpunten.
Deelnemers: Leden wijkraad Kleverpark, belangstellenden uit de wijk, genodigden.
Frequentie: Maand.
Agenda: Al wat op ons pad komt ter behoud en verbetering van het Kleverpark.

Wijkgesprek Haarlem Noord (cluster 2).
Cluster 2: Frans Hals, Kleverpark, de Krim, Sinnevelt, Sterrenbuurt
Deelnemers Kleverpark: Adriaan van Boheemen, Kommer Sneeuw en Johan Wessel.
Partners: Gebiedsmanagement (gemeente).
Frequentie: Kwartaal.
Agenda: Wijkspecifieke zaken op alle terreinen (dagelijks beheer, projecten, voornemens, wat dies meer zij).

Partner Platform Noord. (PPN)
Het platform is per februari 2015 opgeheven door het WBO i.v.m. overlap met dat WBO.
Deelnemer: Johan Wessel.
Partners: Gebiedsmanagement (gemeente), Stadsdeelwethouder, wijkraden, wijkteam politie, MKB, welzijnswerk, zorg- en ziekenhuisinstellingen, woningcorporaties.
Frequentie: Kwartaal.
Agenda: Wijkoverschrijdende grotere beleidsaangelegenheden als stadsdeeluitvoeringsprogramma's (STUP's), wijkcontracten, bewonersondersteuning, welzijnswerk, jeugdbeleid, WMO en ontwikkelingen in ruime zin.

Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem Noord/Spaarndam. (WBO)
Deelnemer: Johan Wessel.
Partners: Wijkraden en belangenorganisaties (zonder ambtelijke en politieke inbreng, tenzij op uitnodiging).
Frequentie: Maand.
Agenda: Wijkoverschrijdende grotere beleidsaangelegenheden als stadsdeeluitvoeringsprogramma's (STUP's), wijkcontracten, bewonersondersteuning, welzijnswerk, jeugdbeleid, WMO en ontwikkelingen in ruime zin.